Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Βιομηχανικοί έλεγχοι
Ελεγκτές - μονάδες PLC

Ελεγκτές - μονάδες PLC

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
3G2NL-CLK233G2NL-CLK23Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:MOD CTLR LINK UNIT
CJ1W-SCU41-V1CJ1W-SCU41-V1Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:COMMUNICATIONS MODULE
CQM1-TC204CQM1-TC204Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:TEMP CONTROL MOD 2 ANALOG 2 SS
C200H-OA224C200H-OA224Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:OUTPUT MODULE 12 SOLID STATE
Phoenix ContactPhoenix Contact
27263082726308Phoenix ContactΠεριγραφή:TEMP CONTROL MODULE 2 ANALOG
27012352701235Phoenix ContactΠεριγραφή:AXIOLINE F TEMPERATURE MODULE EX
28604422860442Phoenix ContactΠεριγραφή:INPUT MODULE 2 ANALOG 24V
27011612701161Phoenix ContactΠεριγραφή:POWER SUPPLY MODULE 24V
PanasonicPanasonic
AFPX-E30RDAFPX-E30RDPanasonicΠεριγραφή:I/O MODULE 16 DIG 14 RELAY 24V
AFP7PG02TAFP7PG02TPanasonicΠεριγραφή:MOTION CONTROL MODULE 1 SOLID ST
AFPRP1XY16D2TAFPRP1XY16D2TPanasonicΠεριγραφή:I/O MODULE 8 DIG 8 SOLID STATE
AFP7Y64TAFP7Y64TPanasonicΠεριγραφή:OUTPUT MODULE 64 SOLID STATE