Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Κινητήρες, σωληνοειδή, πρόγραμμα οδήγησης σανίδες/
Οδήγησης του κινητήρα πίνακες, ενότητες

Οδήγησης του κινητήρα πίνακες, ενότητες

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
R88DKT15HLR88DKT15HLOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:SERVO DRIVER 9.4A 230V LOAD
3G3MX2-A4110-V13G3MX2-A4110-V1Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:VARI FREQ DRIVE 24A 480V LOAD
LAP200LAP200Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:SERVO DRIVER 1.6A 200V LOAD
R88D-GN01H-ML2R88D-GN01H-ML2Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:SERVO DRIVER 1.16A 240V LOAD
PanasonicPanasonic
MFDDTB3A2MFDDTB3A2PanasonicΠεριγραφή:SERVO DRIVER 150A 240V LOAD
MCDHT3520B01MCDHT3520B01PanasonicΠεριγραφή:SERVO DRIVER 30A 240V LOAD
MADKT1107MADKT1107PanasonicΠεριγραφή:SERVO DRIVER 10A 120V LOAD
MKDET1505PMKDET1505PPanasonicΠεριγραφή:SERVO DRIVER 10A 240V LOAD
Phoenix ContactPhoenix Contact
29029542902954Phoenix ContactΠεριγραφή:MOTOR STARTER REV 0.6A 42-550V
29005452900545Phoenix ContactΠεριγραφή:MOTOR START REV 9A 42-550V LOAD
29005382900538Phoenix ContactΠεριγραφή:MOTOR START REV 9A 42-550V LOAD
22970312297031Phoenix ContactΠεριγραφή:REVERSING RELAY 2A 42-550V LOAD