Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Αισθητήρες, Μορφοτροπείς
Ενισχυτές

Ενισχυτές

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
E3X-DA11AT-SE3X-DA11AT-SOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:ATC AMP NPN PREWIRED
E3A2-XCM4E3A2-XCM4Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:AMPLIFIER RELAY-OUT FIBER-OPTIC
E3C-GE4E3C-GE4Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:AMPLIF PHOTO MINI NPN 12-24VDC
E3X-NT11E3X-NT11Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:AUTOTUNE NPN
Carlo GavazziCarlo Gavazzi
S142BRNN024S142BRNN024Carlo GavazziΠεριγραφή:PHOTO AMP 1CH 2NPN SPDT TIMER
PAM08AN3ANOPAM08AN3ANOCarlo GavazziΠεριγραφή:PHOTO AMP 8CH NPN NO
S142CRXM924S142CRXM924Carlo GavazziΠεριγραφή:PHT AMP 1 CH SPDT MULTIPLEX
SD110724SD110724Carlo GavazziΠεριγραφή:SENSOR RLY 24VDC SPDT NAMUR
ADI (Analog Devices, Inc.)ADI (Analog Devices, Inc.)
5B37-T-15-FC5B37-T-15-FCADI (Analog Devices, Inc.)Περιγραφή:MODULE
5B37-K-13-FC5B37-K-13-FCADI (Analog Devices, Inc.)Περιγραφή:MODULE
5B42-02-NI5B42-02-NIADI (Analog Devices, Inc.)Περιγραφή:MODULE
5B41-07-NI5B41-07-NIADI (Analog Devices, Inc.)Περιγραφή:MODULE