Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Αισθητήρες, Μορφοτροπείς
Αισθητήρες φωτοοπτικοί - φωτοηλεκτρικοί, βιομηχανι

Αισθητήρες φωτοοπτικοί - φωτοηλεκτρικοί, βιομηχανι

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
MS46SR-30-700-Q2-R-NO-FNMS46SR-30-700-Q2-R-NO-FNOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:SPARE RECEIVER
70156-127370156-1273Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:SYSTEM
E3F2-R2RC4-M-EE3F2-R2RC4-M-EOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:SENS OPTO REFL 100MM-2M PREWIRED
70156-235770156-2357Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:SYSTEM
PanasonicPanasonic
CX-421-C5CX-421-C5PanasonicΠεριγραφή:SENSOR PHOTO 300M 12-24VDC NPN
EX-42EX-42PanasonicΠεριγραφή:SENSOR PHOTO NPN 5-38MM 12-24V
FD-V30FD-V30PanasonicΠεριγραφή:FIBER 3MM REFLECT R2 BEND
FX-411GP-C2FX-411GP-C2PanasonicΠεριγραφή:SENSOR OPTIC PNP 12-24VDC
SICKSICK
GL6-P6111GL6-P6111SICKΠεριγραφή:SEN PHT PNP LO M8 4-PIN 300MM
WTB9L-3N1191WTB9L-3N1191SICKΠεριγραφή:NPN LO/DO 2M 4-WIRE
GRTE18S-P234ZGRTE18S-P234ZSICKΠεριγραφή:SEN PHT PNP LO M12 MTL FLUSH
ET4-P3238ET4-P3238SICKΠεριγραφή:SEN PHT PNP LO M8 50 MM BGS