Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σπίτι
Προϊόντα
Αισθητήρες, Μορφοτροπείς
Σκόνη αισθητήρες

Σκόνη αισθητήρες

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
ZN-PD50C-SAZN-PD50C-SAOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:AIR DUST SNSR 5-20 UM W/CERT.
ZN9-AHP25ZN9-AHP25Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:AIR CLEAN
ZN-PD50-SUZN-PD50-SUOmron Automation & SafetyΠεριγραφή:AIR PARTICLE SENSOR
ZN-A4105ZN-A4105Omron Automation & SafetyΠεριγραφή:AIR CLEAN UNIT
Sharp MicroelectronicsSharp Microelectronics
DN7C3CA006DN7C3CA006Sharp MicroelectronicsΠεριγραφή:MOD PM2.5 DUST SENSOR
DN7C3CA007DN7C3CA007Sharp MicroelectronicsΠεριγραφή:MOD PM2.5 DUST SENSOR ANLG OUT
GP2Y1010AUGP2Y1010AUSharp MicroelectronicsΠεριγραφή:SENSOR AIR QUALITY DUST
GP2Y1001AU0FGP2Y1001AU0FSharp MicroelectronicsΠεριγραφή:SENSOR AIR DUST QUALITY
Socle Technology CorporationSocle Technology Corporation
GP2Y1014AU0FGP2Y1014AU0FSocle Technology CorporationΠεριγραφή:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1026AU0FGP2Y1026AU0FSocle Technology CorporationΠεριγραφή:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1023AU0FGP2Y1023AU0FSocle Technology CorporationΠεριγραφή:MOD DUST SENSOR 5PIN QFN
GP2Y1030AU0FGP2Y1030AU0FSocle Technology CorporationΠεριγραφή:DUST SENSOR UNIT